Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer De Groene Hypotheekadviseurs

De Groene Hypotheekadviseurs is een franchiseorganisatie, bestaande uit De Groene Hypotheekadviseurs BV (DGH) (franchisegever) en bij De Groene Hypotheekadviseurs  aangesloten franchisevestigingen (franchisenemers). De Groene Hypotheekadviseurs houdt zich bezig met het (doen) begeleiden klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren klanten over krediet, pensioen en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van krediet-, pensioen- en verzekeringsovereenkomsten. De Groene Hypotheekadviseurs BV is statutair gevestigd te Heiloo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30165473.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door DGH met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan DGH niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door DGH zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

DGH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

DGH kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Berekeningen
DGH stelt je op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door jou ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor jou geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. DGH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Copyright en De Groene Hypotheekadviseurs

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van DGH, dan wel bij DGH rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door DGH verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DGH

 

Privacy Statement De Groene Hypotheekadviseurs

De Groene Hypotheekadviseurs is een franchiseorganisatie, bestaande uit De Groene Hypotheekadviseurs BV (DGH) (franchisegever) en bij De Groene Hypotheekadviseurs  aangesloten franchisevestigingen (franchisenemers). De Groene Hypotheekadviseurs houdt zich bezig met het (doen) begeleiden klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren klanten over krediet, pensioen en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van krediet-, pensioen- en verzekeringsovereenkomsten. De Groene Hypotheekadviseurs BV is statutair gevestigd te Heiloo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30165473.

De Groene Hypotheekadviseurs verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt.

DGH beoogt met De Groene Hypotheekadviseurs Privacy Statement u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. DGH is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van De Groene Hypotheekadviseurs. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van DGH.

Ons privacybeleid
Zowel DGH als elke franchisevestiging aangesloten bij De Groene Hypotheekadviseurs hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

DGH heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?
DGH zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van de relatie met de klant.
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals nieuwsbrieven en het versturen van e-mails. Op basis van gegevens uit interne bronnen, externe bronnen en/of uw bezoek aan onze webpagina’s (www.groenehypotheek.nl) doet DGH (potentiële) klanten een passende en gerichte commerciële aanbieding (bijvoorbeeld via post, telefoon of internet), waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van een klant.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen DGH en de aangesloten franchisevestigingen, haar klanten en medewerkers, financiële instellingen (kredietverstrekkers en verzekeraars), alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens van klanten van DGH kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door andere bij De Groene Hypotheekadviseurs aangesloten franchisevestigingen.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft een financiële instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid benodigd voor het afsluiten van levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarvoor De Groene Hypotheekadviseurs als bemiddelaar optreedt. Deze gegevens worden, in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen extra zorgvuldig verwerkt.

Voor schadeverzekeringen kan de financiële instelling (verzekeraar) klanten ook vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden door De Groene Hypotheekadviseurs  en de financiële instelling verwerkt en door de financiële instelling gebruikt om het risico te beoordelen. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Recht op inzage en correctie
DGH houdt uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens DGH verder over u heeft vastgelegd of gegevens die DGH over u heeft vastgelegd onjuistheden bevat en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, dan kunt u contact opnemen met ons via info@groenehypotheek.nl.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door De Groene Hypotheekadviseurs ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via info@groenehypotheek.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Het gebruik van groenehypotheek.nl 
Als u onze website www.groenehypotheek.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

DGH heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website www.groenehypotheek.nl  te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om De Groene Hypotheekadviseurs te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor De Groene Hypotheekadviseurs en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zie voor meer uitgebreide informatie onze pagina over cookies.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van De Groene Hypotheekadviseurs Privacy Statement kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen
Indien u vragen heeft over De Groene Hypotheekadviseurs Disclaimer, Copyright of Privacy Statement of over de wijze waarop DGH of de aangesloten franchisevestigingen met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met ons via info@groenehypotheek.nl