Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1   De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft De Groene Hypotheekadviseurs BV en alle hieronder aangesloten instellingen zoals vermeld bij de AFM, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30165473 en ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12002714, hierna te noemen: ‘De Groene Hypotheekadviseurs ’.

1.2   De wederpartij van De Groene Hypotheekadviseurs betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personen-vennootschap met wie De Groene Hypotheekadviseurs  een overeenkomst heeft gesloten of een servicecontract heeft afgesloten, ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/ of aanbieding al dan niet in concept is gedaan. Al hoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan, wordt in het navolgende gesproken over ‘De Opdrachtgever ’.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en / of iedere door De Groene Hypotheekadviseurs  aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept) offerte, advies en / of aanbieding alsmede op iedere tussen De Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard ook, inclusief de servicecontracten.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van De Groene Hypotheekadviseurs.

2.3 Afwijkende Algemene Voorwaarden  waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door De Groene Hypotheekadviseurs integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval dat De Groene Hypotheekadviseur expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

 1. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

3.1. Alle door De Groene    Hypotheekadviseur s   – al dan niet als concept – uitgebrachte offertes, adviezen en / of aanbiedingen, alsmede de daarin door De Groene Hypotheekadviseur vermelde termijnen en tarieven zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat De Groene Hypotheekadviseurs met de Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.

3.2. De Groene Hypotheekadviseurs  zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve van de Opdrachtgever te bereiken, maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven.

3.3. De Groene  Hypotheekadviseurs  heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.

3.4. In geval van digitale of elektronische verzoeken en / of aanvragen van de Opdrachtgever aan De Groene Hypotheekadviseurs, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en / of aanvragen De Groene Hypotheekadviseurs hebben bereikt, indien de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van De Groene Hypotheekadviseurs.

3.5. Elektronische en / of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door De Groene Hypotheekadviseurs is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald.

 

 1. Vergoedingen en betaling

4.1 De Groene Hypotheekadviseurs is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever af te spreken op welke wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. In beginsel zal deze vergoeding worden berekend op basis van een verrichtingentarief conform het Dienstverleningsdocument. In onderlinge afspraak met Opdrachtgever kan deze vergoeding op basis van een in rekening te brengen uurtarief worden berekend.

4.2 De administratie van De Groene Hypotheekadviseurs geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door De Groene Hypotheekadviseurs verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.

4.3. Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen  en / of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

4.4. De Groene     Hypotheekadviseurs  is bevoegd om de overeengekomen vergoedingen tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen en / of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/ of van andere kosten, welke de kostprijs van de door De Groene       Hypotheekadviseurs te verrichten werkzaamheden beïnvloeden.

4.5. Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum op de door De Groene Hypotheekadviseurs  opgegeven wijze. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte bedragen tot gevolg kan hebben dat de overeengekomen diensten niet kunnen worden uitgevoerd. Met betrekking tot een afgesloten serviceabonnement zal de incasso plaatsvinden door middel van automatische incasso op onderstaande wijze:

Jaarlijks ontvangt de Opdrachtgever van De Groene Hypotheekadviseurs een factuur voor een serviceabonnement welke in 12 maandelijkse termijnen wordt geïncasseerd;

Alle incasso’s vinden maandelijks op de laatste dag van de maand plaats. Indien de laatste dag van de maand in het weekend valt, vindt incasso plaats op de eerstvolgende werkdag van de volgende maand;

Is Opdrachtgever het niet eens met de betaling, dan kan hij deze binnen 30 werkdagen via zijn

bank terug laten storten;

Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden of heeft de Opdrachtgever de incasso laten terugboeken dan wordt deze na een maand opnieuw uitgevoerd. Dit wordt gezien als een betalingsherinnering. Per betalingsherinnering wordt €10,- aan administratiekosten in rekening gebracht;

Als er na een betalingsherinnering blijkt dat er opnieuw niet geïncasseerd kan worden, vervalt elk recht voortvloeiende uit het serviceabonnement;

Wijzigingen van een bankrekening dient de Opdrachtgever schriftelijk (via mail) terstond aan De Groene Hypotheekadviseurs door te geven;

Vanwege de snelheid en vanuit kostenoverwegingen vindt communicatie tussen De Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever ten aanzien van de automatische incasso zoveel mogelijk plaats via e-mail;

Door ondertekening van het aanvraagformulier serviceabonnement gaat Opdrachtgever akkoord met deze bepalingen inzake de automatische incasso.

4.7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

4.8. Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15, -.

4.9. Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.

4.10. Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan De Groene Hypotheekadviseurs zijn werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

 

 1. Inschakeling derde partijen

5.1. De Groene Hypotheekadviseurs is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen  indien en voor zover De Groene Hypotheekadviseurs dit gezien de aard van de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. De Groene Hypotheekadviseurs zal hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren. De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door De Groene Hypotheekadviseurs  aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

 1. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan De Groene  Hypotheekadviseurs die hij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

6.2. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan De Groene Hypotheekadviseur s verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever.

6.3. Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is De Groene Hypotheekadviseurs bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Iedere aansprakelijkheid van De Groene Hypotheekadviseurs, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen  en / of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Groene  Hypotheekadviseurs wordt uitgekeerd.

7.2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, zulks met een maximum van € 5.000,- .

7.3. De uitvoering door De Groene  Hypotheekadviseurs van de overeengekomen  werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

7.4. De navolgende schade wordt door De Groene  Hypotheekadviseurs hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van De Groene Hypotheekadviseurs:

* schade welke door de Opdrachtgever en / of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en / of digitale berichten die De Groene Hypotheekadviseurs  niet hebben bereikt;

* schade die het gevolg is van fouten in door De Groene  Hypotheekadviseurs gebruikte computer software en / of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;

* schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door De Groene Hypotheekadviseurs in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van De Groene Hypotheekadviseurs afgesloten verzekeringen en / of andere overeenkomsten;

* schade die een gevolg is van door De Hypotheekadviseur op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde partijen.

 

 1. Overmacht

8.1. In gevallen van overmacht is De Groene  Hypotheekadviseurs niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.

8.2. Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen van De Groene Hypotheekadviseurs ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.


 1. Beëindiging en ontbinding overeenkomst

9.1. De Opdrachtgever en De Groene Hypotheekadviseurs  zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2. De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden.

9.3. De Opdrachtgever en De Groene Hypotheekadviseurs zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surséance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.

9.4. Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht.

 

 1. Geheimhouding en privacy

10.1. De Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.

10.2. Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan De Groene Hypotheekadviseurs worden verstrekt, zullen door De Groene  Hypotheekadviseurs niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van De Groene Hypotheekadviseurs, zal De Groene Hypotheekadviseurs de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

10.3. De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het geval dat op grond van de wet en / of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1. Op iedere door De Groene  Hypotheekadviseurs aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, offerte en / of aanbieding alsmede op iedere tussen  De Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

11.2. De Groene Hypotheekadviseurs is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Alle geschillen tussen De Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of aanbiedingen evenals tussen De Groene Hypotheekadviseurs  en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op verzoek van de Opdrachtgever ofwel voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter.

De Groene Hypotheekadviseurs conformeert zich op voorhand aan een door Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 15.000,– (zegge en schrijven vijftienduizendeuro) niet te boven gaat.

11.3. Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag ad € 15.000,– te boven gaat, is De Groene  Hypotheekadviseurs bevoegd om af te zien van een procedure bij KiFiD.

 

 1. Slotbepalingen

12.1. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen De  Groene Hypotheekadviseurs en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.2. Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.